Ratnagiri Police

अपघात नुकसान भरपाई

निवडा: अपघात नुकसान भरपाई अर्ज अपघात प्रकाशित प्रथम खबर अहवाल


पोलीस स्टेशन निवडा
अपघात दिनांक
C.R.No. लिहा
अपघात क्रमांक लिहा
तपशील वाचा
65/2017 :: खेड
01/06/2017
वाचा
68/2017 :: खेड
05/06/2017
वाचा
69/2017 :: खेड
10/06/2017
वाचा
70/2017 :: खेड
19/06/2017
वाचा
71/2017 :: खेड
22/06/2017
वाचा
72/2017 :: खेड
06/07/2017
वाचा
73/2017 :: खेड
09/07/2017
वाचा
75/2017 :: खेड
14/07/2017
वाचा
76/2017 :: खेड
14/07/2017
वाचा
78/2017 :: खेड
29/07/2017
वाचा
79/2017 :: खेड
04/08/2017
वाचा
80/2017 :: खेड
08/08/2017
वाचा
83/2017 :: खेड
12/08/2017
वाचा
85/2017 :: खेड
30/08/2017
वाचा
86/2017 :: खेड
07/09/2017
वाचा
87/2017 :: खेड
01/09/2017
वाचा
88/2017 :: खेड
02/09/2017
वाचा
90/2017 :: खेड
05/09/2017
वाचा
91/2017 :: खेड
22/09/2017
वाचा
199/2017 :: खेड
13/08/2017
वाचा
38/2017 :: खेड
25/08/2017
वाचा
287/2017 :: खेड
25/11/2017
वाचा
07/2018 :: खेड
16/01/2018
वाचा
45/2018 :: खेड
11/03/2018
वाचा
243/17 :: खेड
14/05/2016
वाचा
15/2018 :: खेड
25/01/2018
वाचा
45/2018 :: खेड
12/03/2018
वाचा
110/2018 :: खेड
07/05/2018
वाचा
cr.no89-2018 :: खेड
14/04/2018
वाचा
82/2018 :: खेड
08/04/2018
वाचा
81/2018 :: खेड
08/04/2018
वाचा
96/2018 :: खेड
04/08/2018
वाचा
81/18 :: खेड
22/06/2018
वाचा
96/18 :: खेड
22/06/2018
वाचा
332018 :: चिपळूण
19/02/2018
वाचा
1312017 :: चिपळूण
16/09/2017
वाचा
198/2017 :: चिपळूण
22/08/2017
वाचा
248/2017 :: चिपळूण
20/10/2017
वाचा
296/2017 :: चिपळूण
28/12/2017
वाचा
159/2017 :: चिपळूण
10/06/2017
वाचा
208/2017 :: चिपळूण
03/09/2017
वाचा
252/2017 :: चिपळूण
26/10/2017
वाचा
244/2017 :: चिपळूण
15/10/2017
वाचा
234/2017 :: चिपळूण
03/10/2017
वाचा
108/2017 :: चिपळूण
25/07/2017
वाचा
100 :: चिपळूण
25/02/2018
वाचा
279/2017 :: चिपळूण
31/12/2017
वाचा
39-2018 :: चिपळूण
25/02/2018
वाचा
27-2018 :: चिपळूण
07/02/2018
वाचा
23-2018 :: चिपळूण
02/02/2018
वाचा
42-2018 :: चिपळूण
06/03/2018
वाचा
75-2018 :: चिपळूण
06/03/2018
वाचा
76-2018 :: चिपळूण
22/04/2018
वाचा
272-2017 :: चिपळूण
25/11/2017
वाचा
19-2018 :: चिपळूण
24/01/2018
वाचा
296-2017 :: चिपळूण
28/12/2017
वाचा
274-2017 :: चिपळूण
29/11/2017
वाचा
183-2017 :: चिपळूण
25/07/2017
वाचा
198-2017 :: चिपळूण
22/08/2017
वाचा
208-2017 :: चिपळूण
03/09/2017
वाचा
218-2017 :: चिपळूण
16/09/2017
वाचा
244/2017 :: चिपळूण
15/10/2017
वाचा
252/2017 :: चिपळूण
28/10/2017
वाचा
248/2017 :: चिपळूण
20/10/2017
वाचा
75/2018 :: चिपळूण
08/04/2018
वाचा
76/2018 :: चिपळूण
19/04/2018
वाचा
272/2017 :: चिपळूण
25/11/2017
वाचा
279/2018 :: चिपळूण
05/12/2017
वाचा
90/2018 :: चिपळूण
07/05/2018
वाचा
114-2018 :: चिपळूण
08/05/2018
वाचा
104-2018 :: चिपळूण
16/05/2018
वाचा
113-2018 :: चिपळूण
25/05/2018
वाचा
117-2018 :: चिपळूण
28/05/2018
वाचा
CR 123/2017 :: गुहागर
30/11/2017
वाचा
CR 105/2017 :: गुहागर
19/09/2017
वाचा
CR 89/2017 :: गुहागर
12/07/2017
वाचा
CR 100/2017 :: गुहागर
05/09/2017
वाचा
CR 104/2017 :: गुहागर
17/09/2017
वाचा
CR 126/2017 :: गुहागर
26/12/2017
वाचा
CR 22/2018 :: गुहागर
24/02/2018
वाचा
CR 13/2018 :: गुहागर
23/01/2018
वाचा
CR 02/2018 :: गुहागर
03/01/2018
वाचा
CR 127/2017 :: गुहागर
31/12/2017
वाचा
CR 116.2017 :: गुहागर
12/11/2017
वाचा
CR 15.18 :: गुहागर
25/01/2018
वाचा
13/2018 :: गुहागर
22/01/2018
वाचा
169/2017 :: दापोली
25/09/2017
वाचा
171/2017 :: दापोली
06/10/2017
वाचा
24/2017 :: दापोली
19/10/2017
वाचा
26/2017 :: दापोली
06/11/2017
वाचा
200/2017 :: दापोली
26/11/2017
वाचा
47-2018 :: दापोली
09/03/2018
वाचा
4-18 :: दापोली
01/01/2018
वाचा
7/18 :: दापोली
07/03/2018
वाचा
08/2018 :: दापोली
20/01/2018
वाचा
155/2017 :: दापोली
27/08/2017
वाचा
53/2018 :: दापोली
21/03/2018
वाचा
53/2018 :: दापोली
21/03/2018
वाचा
130/2017 :: दापोली
09/07/2017
वाचा
141/2017 :: दापोली
27/07/2017
वाचा
171/2017 :: दापोली
06/10/2017
वाचा
04/2018 :: दापोली
01/01/2018
वाचा
169/2017 :: दापोली
25/09/2017
वाचा
54/2018 :: दापोली
19/03/2018
वाचा
121/2017 :: दापोली
18/06/2017
वाचा
125/2017 :: दापोली
28/06/2017
वाचा
01/2018 :: दापोली
31/12/2017
वाचा
84/2018 :: दापोली
08/05/2018
वाचा
64/2018 :: दापोली
07/04/2018
वाचा
31/2018 :: दापोली
14/01/2018
वाचा
36/2018 :: दापोली
13/02/2018
वाचा
58/2018 :: दापोली
04/05/2018
वाचा
31/18 :: दापोली
22/06/2018
वाचा
58/18 :: दापोली
22/06/2018
वाचा
36/18 :: दापोली
22/06/2018
वाचा
13/2018 :: मंडणगड
16/03/2018
वाचा
07/2018 :: मंडणगड
02/02/2018
वाचा
12/2018 :: मंडणगड
24/02/2018
वाचा
44/2017 :: मंडणगड
28/09/2017
वाचा
25/2018 :: मंडणगड
12/05/2018
वाचा
CR No.08/2018 :: बाणकाेट
28/05/2018
वाचा
26/2017 :: दाभाेळ
03/11/2017
वाचा
24/2017 :: दाभाेळ
24/09/2017
वाचा
46/2017 :: अलोरे शिरगाव
04/09/2017
वाचा
10/2018 :: अलोरे शिरगाव
09/02/2018
वाचा
02/2018 :: अलोरे शिरगाव
08/01/2018
वाचा
03/2018 :: अलोरे शिरगाव
19/01/2018
वाचा
04/2018 :: अलोरे शिरगाव
27/01/2018
वाचा
08/2018 :: अलोरे शिरगाव
02/02/2018
वाचा
35/2017 :: अलोरे शिरगाव
10/07/2017
वाचा
110/2017 :: लांजा
11/07/2017
वाचा
131/2017 :: लांजा
27/08/2017
वाचा
142/2017 :: लांजा
30/09/2017
वाचा
151/17 :: लांजा
30/10/2017
वाचा
151/17 :: लांजा
30/10/2017
वाचा
151/17 :: लांजा
30/10/2017
वाचा
151/17 :: लांजा
30/10/2017
वाचा
151/17 :: लांजा
30/10/2017
वाचा
151/17 :: लांजा
30/10/2017
वाचा
151/17 :: लांजा
30/10/2017
वाचा
151/17 :: लांजा
30/10/2017
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
12-18 :: लांजा
23/02/2018
वाचा
30-18 :: लांजा
06/04/2018
वाचा
99-17 :: लांजा
15/06/2017
वाचा
99-17 :: लांजा
15/06/2017
वाचा
29-18 :: लांजा
26/03/2018
वाचा
29-18 :: लांजा
26/03/2018
वाचा
1-18 :: लांजा
29/01/2018
वाचा
17-18 :: लांजा
14/03/2018
वाचा
149-17 :: लांजा
25/12/2017
वाचा
177-17 :: लांजा
17/12/2017
वाचा
9-2018 :: लांजा
10/10/2017
वाचा
27-18 :: लांजा
30/03/2018
वाचा
27-18 :: लांजा
30/03/2018
वाचा
110-17 :: लांजा
07/02/2018
वाचा
110-17 :: लांजा
07/02/2018
वाचा
110-17 :: लांजा
07/02/2018
वाचा
169-17 :: लांजा
12/04/2017
वाचा
46 :: लांजा
04/06/2018
वाचा
46 :: लांजा
04/06/2018
वाचा
46 :: लांजा
04/06/2018
वाचा
46 :: लांजा
04/06/2018
वाचा
46 :: लांजा
04/06/2018
वाचा
46 :: लांजा
04/06/2018
वाचा
46 :: लांजा
04/06/2018
वाचा
49 :: लांजा
07/06/2018
वाचा
49 :: लांजा
07/06/2018
वाचा
49 :: लांजा
07/06/2018
वाचा
49 :: लांजा
07/06/2018
वाचा
49 :: लांजा
07/06/2018
वाचा
49 :: लांजा
07/06/2018
वाचा
49 :: लांजा
07/06/2018
वाचा
52 :: लांजा
10/06/2018
वाचा
52 :: लांजा
10/06/2018
वाचा
52 :: लांजा
10/06/2018
वाचा
52 :: लांजा
10/06/2018
वाचा
52 :: लांजा
10/06/2018
वाचा
52 :: लांजा
10/06/2018
वाचा
52 :: लांजा
10/06/2018
वाचा
52 :: लांजा
10/06/2018
वाचा
52 :: लांजा
10/06/2018
वाचा
06/2018 :: राजापूर
05/02/2018
वाचा
rajapur police thane cr no 0010/2018 :: राजापूर
12/02/2018
वाचा
rajapur police thane cr no 0016/2018 :: राजापूर
11/03/2018
वाचा
rajapur police thane cr no 0020/2018 :: राजापूर
23/03/2018
वाचा
rajapur police station cr 134/2017 :: राजापूर
25/08/2017
वाचा
rajapur police station cr 148/2017 :: राजापूर
05/09/2017
वाचा
rajapur police station cr 136/2017  :: राजापूर
26/08/2017
वाचा
rajapur police station cr 111/2017  :: राजापूर
15/07/2017
वाचा
rajapur police station cr 174/2017  :: राजापूर
28/10/2017
वाचा
rajapur police station cr 169/2017  :: राजापूर
09/10/2017
वाचा
rajapur police station cr 163/2017  :: राजापूर
23/09/2017
वाचा
rajapur police station cr 171/2017  :: राजापूर
12/10/2017
वाचा
rajapur police station cr 147/2017  :: राजापूर
04/09/2017
वाचा
rajapur police station cr 144/2017  :: राजापूर
02/09/2017
वाचा
rajapur police station cr 167/2017  :: राजापूर
06/10/2018
वाचा
rajapur police station cr 178/2017  :: राजापूर
09/11/2017
वाचा
rajapur police station cr 190/2017  :: राजापूर
12/11/2017
वाचा
rajapur police station 191/2017 :: राजापूर
24/11/2017
वाचा
rajapur police station 44/2018 :: राजापूर
08/06/2018
वाचा
02.2018 :: नाटे
04/01/2018
वाचा
03.2018 :: नाटे
11/01/2018
वाचा
09.2018 :: नाटे
15/01/2018
वाचा
24/2018 :: नाटे
12/05/2018
वाचा
cr no-197 :: देवरुख
21/12/2017
वाचा
138/17 :: देवरुख
18/08/2017
वाचा
174/17 :: देवरुख
15/10/2017
वाचा
196/17 :: देवरुख
26/12/2017
वाचा
20/18 :: देवरुख
05/03/2018
वाचा
117/17 :: देवरुख
02/07/2017
वाचा
38/18 :: देवरुख
17/04/2018
वाचा
15/18 :: देवरुख
20/02/2018
वाचा
27/18 :: देवरुख
23/03/2018
वाचा
161/17 :: देवरुख
25/09/2017
वाचा
127/17 :: देवरुख
16/07/2017
वाचा
145/17 :: देवरुख
28/08/2017
वाचा
156/17 :: देवरुख
18/09/2017
वाचा
175/17 :: देवरुख
01/11/2017
वाचा
176/17 :: देवरुख
01/11/2017
वाचा
09/18 :: देवरुख
27/01/2018
वाचा
171/17 :: देवरुख
16/10/2017
वाचा
22/18 :: देवरुख
08/03/2018
वाचा
01/18 :: देवरुख
02/01/2018
वाचा
cr no-146-17 :: देवरुख
29/08/2017
वाचा
cr no-197/17 :: देवरुख
30/12/2017
वाचा
23/2018 :: देवरुख
09/03/2018
वाचा
28/2018 :: देवरुख
23/03/2018
वाचा
53/18 :: देवरुख
07/05/2018
वाचा
74-2018 :: देवरुख
10/06/2018
वाचा
44-2018 :: देवरुख
24/04/2018
वाचा
194/17 :: देवरुख
23/12/2017
वाचा
76-2018 :: देवरुख
13/06/2018
वाचा
03/2018 :: देवरुख
06/01/2018
वाचा
65/2017 :: पुर्णगड
23/07/2017
वाचा
69/2017 :: पुर्णगड
22/08/2017
वाचा
91/2017 :: पुर्णगड
02/11/2017
वाचा
02/2018 :: पुर्णगड
10/01/2018
वाचा
08/2018 :: पुर्णगड
08/02/2018
वाचा
72 :: पुर्णगड
07/09/2017
वाचा
76 :: पुर्णगड
28/09/2017
वाचा
80 :: पुर्णगड
05/10/2017
वाचा
96 :: पुर्णगड
14/11/2017
वाचा
97 :: पुर्णगड
17/11/2017
वाचा
101 :: पुर्णगड
12/12/2017
वाचा
04 :: पुर्णगड
15/01/2018
वाचा
11 :: पुर्णगड
11/02/2018
वाचा
08/2018 :: पुर्णगड
07/02/2018
वाचा
15 :: पुर्णगड
05/03/2018
वाचा
15/2018 :: पुर्णगड
04/03/2018
वाचा
44/2017 :: जयगड
09/12/2017
वाचा
10/2017 :: जयगड
02/04/2017
वाचा
13/2017 :: जयगड
04/04/2017
वाचा
15/2017 :: जयगड
07/04/2017
वाचा
20/2017 :: जयगड
13/05/2017
वाचा
29/2017 :: जयगड
25/06/2017
वाचा
23/2017 :: जयगड
19/05/2017
वाचा
118/2017 :: संगमेश्वर
29/12/2017
वाचा
79/2017 :: संगमेश्वर
18/08/2017
वाचा
85/2017 :: संगमेश्वर
25/08/2017
वाचा
cr-96/2017 ipc-304(A),279,337,338 mvact-184 :: संगमेश्वर
24/10/2017
वाचा
cr no.04/2018 ipc-304(A),279,337,338 MVACT-184 :: संगमेश्वर
07/01/2018
वाचा
CR NO.10/2018 IPC-279,MVACT-784 :: संगमेश्वर
15/01/2018
वाचा
CR NO.13/2018 IPC-279,337 MVACT-184 :: संगमेश्वर
20/01/2018
वाचा
CR NO.21/2018 IPC-279,337,MVACT-184,3/181,179(2) :: संगमेश्वर
26/02/2018
वाचा
117/2017 :: संगमेश्वर
24/12/2017
वाचा
70/2017 :: संगमेश्वर
16/07/2017
वाचा
72/2017 :: संगमेश्वर
24/07/2017
वाचा
84/2017 :: संगमेश्वर
29/08/2017
वाचा
86/2017 :: संगमेश्वर
19/09/2017
वाचा
89/2017 :: संगमेश्वर
12/10/2017
वाचा
94/2017 :: संगमेश्वर
20/10/2017
वाचा
101/2017 :: संगमेश्वर
07/11/2017
वाचा
109/2017 :: संगमेश्वर
05/12/2017
वाचा
110/2017 :: संगमेश्वर
05/12/2017
वाचा
24/2018 :: संगमेश्वर
27/02/2018
वाचा
09/2018 :: संगमेश्वर
26/03/2018
वाचा
24/2017 :: संगमेश्वर
30/08/2017
वाचा
25/2017 :: संगमेश्वर
04/09/2018
वाचा
27/2017 :: संगमेश्वर
24/09/2017
वाचा
34/2017 :: संगमेश्वर
05/12/2017
वाचा
59/2018 :: संगमेश्वर
30/06/2018
वाचा
61/2018 :: संगमेश्वर
07/07/2018
वाचा
25/2018 :: संगमेश्वर
06/03/2001
वाचा
34/2018 :: संगमेश्वर
14/04/2018
वाचा
148/2017 :: रत्नागिरी शहर
26/03/2017
वाचा
32/2017 :: रत्नागिरी शहर
01/04/2017
वाचा
84/2017 :: रत्नागिरी शहर
12/11/2017
वाचा
458/2017 :: रत्नागिरी शहर
30/10/2017
वाचा
461/2017 :: रत्नागिरी शहर
04/10/2017
वाचा
471/2017 :: रत्नागिरी शहर
10/10/2017
वाचा
483/2017 :: रत्नागिरी शहर
18/10/2017
वाचा
556/2017 :: रत्नागिरी शहर
30/11/2017
वाचा
03/2018 :: रत्नागिरी शहर
01/01/2018
वाचा
341/2017 :: रत्नागिरी शहर
11/07/2017
वाचा
530/2017 :: रत्नागिरी शहर
03/11/2017
वाचा
390/2017 :: रत्नागिरी शहर
03/08/2017
वाचा
427/2017 :: रत्नागिरी शहर
09/09/2017
वाचा
203/2017 :: रत्नागिरी शहर
03/05/2017
वाचा
350/2017 :: रत्नागिरी शहर
19/07/2017
वाचा
-- :: रत्नागिरी शहर
06/03/2018
वाचा
368/2017 :: रत्नागिरी शहर
03/08/2017
वाचा
-- :: रत्नागिरी शहर
17/12/2017
वाचा
487/2017 :: रत्नागिरी शहर
22/10/2017
वाचा
263/2017 :: रत्नागिरी शहर
29/05/2017
वाचा
173/2017 :: रत्नागिरी शहर
11/04/2017
वाचा
-- :: रत्नागिरी शहर
03/05/2017
वाचा