Ratnagiri Police

माहितीचा अधिकार

अनु. क्र. शीर्षक / पहा
1Ratnagiri District Police Information Under RTI Section 4(1)(B).
2Aotrocity offences regd. in 2015.
3मा.उच्च न्यायालय, मुंबई जनहित याचीका क्र. 173/2010 अन्वये निर्देशा प्रमाणे.
4अनुसुचित जाती, जमाती व नागरी हक्क् संरक्षण कायदा 1955 अन्वये Sept2016 अखेर जिल्ह्यात दाखल गुन्ह्याचा तक्ता
5एस.सी. एस.टी. सुधारणा कायदा 2015 मधील करण्यात आलेले सुधारणेचे राजपत्र
6माहिती अधिकार 2005 अन्वये पुरविण्यात आलेली माहिती19-04-17
7माहिती अधिकार 2005 अन्वये सुशांत दिलीप मराठे यांना पुरविण्यात आलेली माहिती
8माहिती अधिकार 2005 अन्वये सुरेश शिवराम शिंदे यांना पुरविण्यात आलेली माहिती
9माहिती अधिकार 2005 अन्वये प्रथमेश नार्वेकर यांना पुरविण्यात आलेली माहिती
10माहिती अधिकार 2005 अन्वये प्रकाश नार्वेकर यांना पुरविण्यात आलेली माहिती
11माहिती अधिकार 2005 अन्वये सतिश गवाणकर यांना पुरविण्यात आलेली माहिती
12माहिती अधिकार 2005 अन्वये उपविभागीय पोलीस अधीकारी यांच कडून प्राप्त माहिती
13माहिती अधिकार 2005 अन्वये श्री.सुबोध माने, श्री.गजानन मोरे, श्री.ए.सेजु थंका कुमार यांना पुरविण्यात आलेली माहिती
14माहिती अधिकार 2005 अन्वये पुरविण्यात आलेली माहिती30-11-17
15प्रशांत जयराम जाधव,मुबई यांनी माहिती अधिकारान्वये मागविण्यात आलेली माहिती