Ratnagiri Police

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती

अनु.क्र. शीर्षक पहा घोषणा दिनांक
1रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना सुचना View PDF02/05/2018
2शासन गृह विभाग निर्णय क्र पोलीस-1877/प्र.क्र.211/पोल-5अ,दि.19जुलै 2017 मधिल साक्षांकन नमुनाView PDF18/04/2018
3रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 निवड यादी View PDF17/04/2018
4रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 उमेदवारांसाठी कागदपत्र पडताळणीसाठी सुचना View PDF13/04/2018
5रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्यात आलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी ( पो्लीस बॅन्डस्मन )View PDF12/04/2018
6रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावण्यात आलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी ( पो्लीस शिपाई)View PDF12/04/2018
7रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 मैदानी व लेखी चाचणी एकुण गुणपत्रक (पोलीस बॅन्डस्मन )View PDF12/04/2018
8रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 मैदानी व लेखी चाचणी एकुण गुणपत्रक (पोलीस शिपाई)View PDF12/04/2018
9उमेदवारांकरीता सुचनाView PDF09/04/2018
10रत्नागिरी पोलीस भरती 2018 लेखी परिक्षेचे गुणView PDF08/04/2018
11रत्नागिरी पोलीस भरती 2018 लेखी परिक्षेची उत्तर पत्रिकाView PDF08/04/2018
12लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांसाठी सुचनाView PDF03/04/2018
13रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी View PDF03/04/2018
14सुचनाView PDF28/03/2018
15दि. 28 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF28/03/2018
16सुचनाView PDF27/03/2018
17दि. 27 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF27/03/2018
18सुचनाView PDF27/03/2018
19दि. 26 मार्च, 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF27/03/2018
20सुचनाView PDF24/03/2018
21 दि. 24 मार्च, 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF24/03/2018
22सुचनाView PDF23/03/2018
23दि. 23 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF23/03/2018
24सुचनाView PDF22/03/2018
25दि. 22 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF22/03/2018
26सुचनाView PDF21/03/2018
27दि. 21 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF21/03/2018
28सुचनाView PDF20/03/2018
29दि. 20 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF20/03/2018
30सुचनाView PDF19/03/2018
31दि. 19 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF19/03/2018
32सुचनाView PDF17/03/2018
33दि. 17 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF17/03/2018
34 सुचनाView PDF16/03/2018
35दि. 16 मार्च 2018 चे मैदानी चाचणीचे गुणपत्रकView PDF16/03/2018
36InstructionsView PDF15/03/2018
37Physical Test Mark on 15 Mar 2018View PDF15/03/2018
38Physical Test Mark on 12 Mar 2018View PDF14/03/2018
39Physical Test Mark on 14 Mar 2018View PDF14/03/2018
40Physical Test Mark on 13 Mar 2018View PDF14/03/2018
41रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 शुद्धीपत्रकView PDF21/02/2018
42रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2018 शुद्धीपत्रकView PDF15/02/2018